2017 08 19 – Putvinskiečiai Graužikuose

Paskelbta: 2017 August 23

1919 m. rugpjūčio 20 d. Šaulių sąjungos steigimo organizacinė grupė sušaukė visuotinį susirinkimą, kuris išrinko Organizacinę komisiją (vėliau pervadinta į LŠS Centro valdybą) ir kuriai buvo pavesta galutinai suredaguoti organizacijos įstatus (įstatai buvo paruošti rugsėjo 5 d.). Į naująją Šaulių sąjungos valdymo struktūrą buvo išrinkti (pagal gautus balsus): Vladas Putvinskis pirmininkas), Matas Šalčius, adv. Vladas Stašinskas, Mikas Mikelkevičius ir prof. Tadas Ivanauskas.

Minint pirmosios Šaulių sąjungos centro valdybos išrinkimo 88-ąsias metines, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubas buvusioje Šaulių sąjungos įkūrėjo, pirmojo viršininko ir ideologo Vlado Putvinskio tėvonijoje – Graužikų dvaro Žvėryno kalno teritorijoje organizavo sąskrydį-talką.

Žvėryno kalnas rankraščiuose minimas dar mūsų valstybės kovose su Kryžiuočių ordinu, kuomet į Žemaitiją įsiveržus kryžiuočiams, ant piliakalnių ir aukštesnių kalvų užsidegdavo pavojaus laužai. Už 25 km stovi Šatrijos kalnas ir, jame užsidegus pavojaus laužui, ši žinia būdavo perduodama nuo Žvėryno kalno. Kalbama, kad ant šio kalno pagonybės laikais vietos vaidilos atlikdavo savo religinius ritualus, čia degdavo Rasos šventės, o vėliau – Joninių laužai. Nuo 1921 m. ant šio kalno vietos šaulių būdavo organizuojamos Joninių šventės. Degdavo laužai, pinami paparčių vainikai, skambėjo dainos, šokami rateliai, aidėjo juokas,… Į šias vietos šaulių organizuojamas šventes suvažiuodavo ne tik vietos šauliai, ūkininkai, valdininkai, apylinkų gyventojai, bet ir iš Laikinosios sostinės bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Čia yra pabuvoję ir Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininkai ir paskutinis šaulių vadas plk. Pranas Saladžius, tuometinės Vyriausybės atstovai, garbūs svečiai, … Tik 1929 m., pagerbiant mirusį Šaulių sąjungos įkūrėją ir pirmąjį vadą Vladą Putvinskį, ant Žvėryno kalno nevyko Joninių iškilmės. Buvo tapusi tradicija, kad garbingi svečiai, atvykstantys į Joninių šventę, atveža iš savo vietovių akmenį, kurį įmūrydavo į ant kalno viršūnės esantį aukurą. Šis istorinis aukuras yra išlikęs iki šių dienų.

Putvinskiečių sąskrydis prasidėjo Kelmės kapinėse prie Vlado Putvinskio kapo. Padėjus gėles ir sugiedojus „Tautišką giesmę“, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius susirinkusiems, o susirinko išties gražus būrys: Klubo nariai (iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Šiaulių Klubo skyrių), jaunieji šauliai iš Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės, Gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-os rinktinės ir LDK Kęstučio šaulių 7-os rinktinės su rinktinės vadu ats. mjr. Kęstučiu Bauža priešakyje, Lietuvos Respublikos Seimo narė, šaulė Gintarė Skaistė, LŠS Centro valdybos nariai Juozas Janušaitis ir Audrius Skaistys, Vlado Putvinskio giminės ainiai – provaikaitis Stasys Pūtvis, proprovaikaitis Tautvilas Pūtvis (vienas iš Graužikų dvaro paveldėtojų), Birutė Gučaitė ir Vaidotas Okulič-Kazarinas, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, Kelmės rajono savivaldybės atstovai, pabrėžė, kad būtent nuo čia, Vlado Putvinskio kapo, 1989 m. rugsėjo 20 d. ir prasidėjo atkurtos Šaulių sąjungos veikla ir šaulių organizacija tapo gausiausia, populiariausia ir Lietuvai ištikimiausia visuomenine organizacija, nes šaulio priesaikos žodžiai skambėjo tarpukario Lietuvos šaulių lūpomis, jos žodžius kartojo 1941 m. birželio 23-29 d. sukilėliai ir pokario partizanai, jos gyvavimą 1954 m. pratęsė Sąjungos atkūrėjai Išeivijoje ir 1989 m. Lietuvoje. Klubo prezidentas kalbėjo: „…kada nors ten, danguje mes susitiksime su mūsų Vadu Vladu Putvinskiu ir jam drąsiai galėsime pareikšti, kad mes likome ištikimi Jam ir šaulio priesaikai…“ Po savo kalbos S.Ignatavičius perskaitė LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo tarybos nutarimą Nr. 6, kuriuo žymus Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, aktyvus Išeivijos lietuvių bendruomenės narys, Kelmės rajono Garbės pilietis, Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiojo kryžiaus kavalierius, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo narys Vytautas Dudėnas buvo paskelbtas Klubo Garbės prezidentu. Vytauto Dudėno tėvelis Kazys Dudėnas buvo artimas Vlado Putvinskio bendražygis, drauge įsteigė šaulių būrį, buvo nepamainomas pagalbininkas Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarų ūkio reikaluose. Mirus V. Putvinskiui, rūpinosi ir pagelbėjo Emilijai Putvinskienei ir sūnums Stasiui ir Vytautui Pūtviams. 1944 m. su šeima (žmona ir septynerių metų sūnumi Vytautu) drauge su V.Putvinskio dukters Sofijos Mantautienės šeima (vyru Aleksandru ir sūnumi Vaidievučiu Andriumi) pasitraukė į Vokietiją, gyveno Bavarijoje Kempteno pabėgėlių stovykloje, o 1949 m. emigravo į JAV, kur apsigyveno Čikagoje. Čia Vytautas Dudėnas baigė Tildeno vidurinę mokyklą ir universitetą, aktyviai prisidėjo prie Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje (dabar – LŠS Išeivijoje) atkūrimo, artimai bendravo su Mantautų šeima, ypač su neseniai mirusiu V.Putvinskio vaikaičiu, LŠST atkūrėju, V.Putvinskio darbų tęsėju prof. Vaidievučiu Andriumi Mantautu ir buvo jo pagalbininku daugelyje šauliškų darbų.
Vytautui Dudėnui įteikus Klubo tarybos nutarimo raštą, nario pažymėjimą ir ženklą, V.Dudėną pasveikino Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, kuri padėkojo jam už paramą muziejui, papasakojo apie jo nuopelnus propaguojant Vlado Putvinskio atminimą ir šauliškumą. Seimo narė, šaulė G.Skaistė pasisakė apie šaulių organizacijos vaidmenį mūsų valstybėje ir visuomenėje, organizacijos nueitą 28 metų veiklos kelią, palinkėjo ir toliau būti ištikimiems Vlado Putvinskio ideologijai ir priesakams. Tautvilas Pūtvis padėkojo Klubo nariams, kad Graužikuose organizavo sąskrydį ir savo talka padės išsaugoti šios istorinės vietovės išlikusias vertybes. Atvykus į Graužikus, Klubo nariai, jaunieji šauliai ir į talką atvykę šauliai ėmėsi darbo. Buvo sutvarkyta aplinka prie dar V.Putvinskio statytos mokyklos (šią mokyklą pastatė dvaro darbininkų ir aplinkinių kaimų gyventojų vaikams), 1863 m. sukilėlių ąžuolo (po šiuo ąžuolu rinkosi V.Putvinskio tėvo Rapolo subūrti sukilėliai), prie istorinio aukuro, nupjauti ir nukirsti beverčiai medžiai ir krūmai Žvėryno kalno vakariniame šlaite. Po talkos, kol talkos dalyviams Klubo Šiaulių skyriaus pirmininkas Saulius Burškys su gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-os rinktinės jaunaisiais šauliais gamino šaulišką košę, buvo pravestos šaudymo iš orinio šaudymo (atstumas – 10 m) varžybos, kuriose visiems nosį nušluostė Seimo narė Gintarė Skaistė iš 50 galimų taškų surinko 47. Antroji vieta atiteko gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-os rinktinės jaunajai šaulei Karolinai Raugalaitei su 45 taškais, trečias buvo Marijampolės skyriaus narys Justinas Stankevičius (44 taškai). „Protų mūšio“ varžytuvėse niekas neaplenkė tauragiškių (kapitonas – Tauragės skyriaus pirmininkas, Klubo tarybos narys ats. mjr. Algirdas Genys). Jų komanda iš 30 istorinių (Lietuvos, kariuomenės ir Šaulių sąjungos istorija) klausimų teisingai atsakė 27, antri su 23 teisingais atsakymais liko kauniečiai (kapitonas – Šaulių sąjungos atkūrėjas, Kauno skyriaus pirmininkas Algimantas Ragelis), trečiąją vietą užėmė Kamilės Railaitės vadovaujami gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-os rinktinės jaunieji šauliai (22 teisingi atsakymai). Gaila, bet oro sąlygos neleido pravesti „Kliūčių ruožo“ rungties. Vakare, stovykloje likusiems šauliams, šios vietovės šeimininkas Tautvilas Pūtvis iškepė ir pavaišino gardžiais šašlykais. Ryte stovyklautojams ekskursiją pravedė S.Ignatavičius, S. Ir T.Pūtviai. Buvo aplankyti išlikę dvaro statiniai, praeita po dvaro liepų alėja, kuria su žmona Emilija mėgo pasivaikščioti Vladas Putvinskis, pabuvota prie dvaro šaltinio ir , mirus V.Putvinskiui, 1929 m. pasodinto ąžuolo.

Jau minėjau, kad į Žvėryno kalną atvykdavę svečiai, iš savo vietovių aukurui atsiveždavo akmenį, šią gražią tradiciją pratęsė Šaulių sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys Algimantas Ragelis įteikęs T.Pūtviui akmenį iš Pakalniškių piliakalnio (ant kurio stovėjo kunigaikščio Vaišvydo medinė pilis) ir Tautvilas pažadėjo, kad netrukus šis akmuo bus įmūrytas aukure.

Sąskrydis baigėsi ir visi pakilia nuotaika grįžome namo, pažadėję, kad kitais metais vėl čia rinksimės ir ateityje tokie sąskrydžiai-talkos čia taps tradiciniais. Ateities kartoms turime išlaikyti Vlado Putvinskio atminimą, jo darbus, vertybes ir dar likusį istorinį paveldą.

Čia galite pažiūrėti nuotraukas iš renginio
https://goo.gl/photos/oAh7FpvFpHysyZBA7

Stasys Ignatavičius
LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas