2017 12 29 – Prieš 98 – erius metus Skaudvilėje

Paskelbta: 2018 January 3

Prieš 98 metus Skaudvilėje
Po Pirmojo pasaulinio karo Latvijoje paliktos vokiečių kariuomenės dalys, turinčios neleisti užimti Baltijos rytinės pakrantės teritorijas sovietinės Rusijos raudonajai armijai, to nevykdė. Priešingai, likusios karinės formuotės susidėjo su naujai sudaroma baltagvardiečių armija, kuriai ėmėsi vadovauti pulkininkas Pavelas Rafalovičius Bermontas (nuo 1919 m. Bermontas-Avalovas).Bermontininkai kėlė rimtą grėsmę Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybei.
Dar 1919 m. liepos mėnesį Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai, siaubdami kraštą, ėjo iš miestelio į miestelį. Iki spalio laikė užimtus Batakius. Ten įsikūrė Batakių mokykloje, kurią labai nuniokojo, sunaikino baldus. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir, išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį vyko ginkluoti susirėmimai su bermontininkais. Lapkričio 13-osios naktį Skaudvilės šauliai susprogdino bermontininkų komendantūrą ir išlaisvino miestelį. Susirėmimo metu vienas bermontininkas žuvo, du sužeisti, paimti keli telefono aparatai, 6 arkliai, vienas vežimas ir keletas šautuvų.
Tačiau po kelių dienų bermontininkai grįžo. Susirėmimo metu nelaisvėn jie paėmė tris Skaudvilės šaulius Benediktą Milkintą, Joną Jankų ir Juozapą Skrodenį. Suimtuosius bermontininkai kankino, o 1919 m. gruodžio 9 d. miestelio pakraštyje sušaudė. Lavonus užkasė vietoje. Sušaudytųjų artimieji, saugodamiesi bermontininkų, nakčia iškasė palaikus ir palaidojo bendrame kape Stulgių kapinėse.
Nuo tų įvykių prabėgo 98m. Skaudvilės gimnazijos jaunieji šauliai, pagerbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvių atminimą, uždegė žvakutes prie paminklo bermontininkų sušaudytiems šauliams.

LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės 207 būrio vadas L.Norkus